M-GLASS PLAST s.r.o. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
 
> Údržba plastový oken
> Zásady kvality


Sídlo společnosti Hlučín

Jednatel.: 608 777 135
Interiéry: 608 881 329
Kancelář: 604 513 569
Telefon: 597 070 513 
ÚDRŽBA A PÉČE O PLASTOVÁ OKNA

Okna a dveře obsahují mechanické součásti. Ty jsou vystaveny vlivům prostředí a je třeba je nejméně dvakrát ročně zkontrolovat. V případě, že je Váš dům či byt vystaven otřesům, bydlíte v místě s vysokými výkyvy teplot v létě a v zimě, budou okna vyžadovat seřízení častěji. Seřízení okna lze objednat jako placený servisní zásah pokud okna již nejsou v záruce. Nejedná se totiž o závadu, ale o běžné opotřebení, vzniklé vlivem okolí. (Plastové profily obsahují kovové výztuže, které pracují při změně teplot). Běžná kontrola okna a věci na které je třeba pamatovat:

Stejně jako každá stavební část, tak i okna podléhají neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo svoji funkci, je nutná správná péče a údržba. K dosažení trvanlivosti oken doporučujeme použít následující čistící prostředky. Na čištění rámů oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou a neobsahují abraziva.

V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak se nesmí k čištění používat drátěnky – umělé nebo kovové. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů. Vzniklo by nebezpečí poškození povrchové úpravy.

Údržba plastových oken

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle, proto doporučujeme následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět minimálně 2 x za rok.

> promazat gumové těsnění
> přezkoušet funkčnost a promazat všechny pohyblivé části kování olejem (silikon. olej, olej na šicí stroje)
> zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem
> zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty
> proveďte kontrolu kovových dílů okna, úchytných šroubů a kování

Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho, zamezí se tak poškrábání jejich povrchu. Pokud z jiných důvodů k poškrábání došlo, použijte jemné smirkové papíry a to tak, aby následující smirkový papír byl vždy jemnější než předcházející. Po přesmirkování se poškozená místa přeleští ovčí vlnou. V žádném případě však takto nemůžete postupovat u profilů, které jsou potaženy akrylovou folií s imitací dřeva nebo s povrchovou úpravou Decoroc. V tomto případě se obraťte na odbornou pomoc.
Bezpečnostní pokyny

Postarejte se o to, aby nesprávným zacházením s okny nedošlo k jejich poškození. Nikdy nepoužívejte okna jako podložku nebo k upevnění jiných předmětů. Dbejte také na to, aby stav schůdků (žebříků), ze kterých okna čistíte, vyhovoval bezpečnostním předpisům. Ve výšce buďte zajištění bezpečnostním pásem.


ZÁSADY KVALITY PLASTOVÝCH OKEN

PLASTOVÉ OKENNÍ PROFILY
> stavební hloubka plastových profilů činí minimálně 58 mm
> tloušťky hlavních nosných stěn plastových profilů činí minimálně 3,0 mm
> plastové profily mají "vícekomorovou konstrukci, rozhodující jsou konečné doložené vlastnosti výrobku
   (součinitel prostupu tepla, statické vlastnosti)
> plastové profily se vyrábějí buď z celobílého PVC nebo s využitím technologie jádra profilu
   z regenerovaného PVC, přičemž obě varianty jsou z hlediska kvality rovnocenné

HOUŽEVNATÉ PVC
Umělá hmota vynikajících užitných vlastností, pro které je již čtyřicet let aplikována u řady výrobků. Předností je prakticky neomezená trvanlivost, opakovatelná zpracovatelnost a hygienická nezávadnost.

PLASTOVÝ OKENNÍ PROFILOVÝ SYSTÉM
Má rozhodující vliv na výsledné vlastnosti plastového okna. Jeho kvalita je určována množstvím parametrů, týkajících se jak samotného materiálu, tak konstrukčního řešení. Náklady na vývoj moderního profilového systému a na systém kontroly při jeho výrobě, zabezpečující trvale vysokou kvalitu produkce, se musí zákonitě odrazit i v jeho ceně. Nejlepší profilové systémy však většinou nepatří mezi nejdražší díky své úspěšnosti na trhu a tím objemu produkce. Nejlacinější bývají zastaralé, technologicky překonané profily, které přežívají jen díky podbízivým cenám a snahou uplatnit se na trzích s malou zkušeností v této oblasti. Kromě cenového porovnání nabídek lze laicky ohodnotit kvalitu profilového systému množstvím nabízených prvků jedné typové řady (rozmanitost technického i tvarového řešení), výběrem barev, rozsahem deklarovaných inovací a přínosem výrobce k ekologicky příznivým technologiím.

VÝZTUŽNÉ OKENNÍ PROFILY
Výztužný profil - kovová vložka, zasunutá do komory okenního profilu. Zvyšuje mechanickou odolnost plastového okna.

> pro vyztužování plastových profilů se používají zásadně ocelové pozinkované výztužné vložky
   o tloušťce minimálně 1,5 mm
> bílé plastové křídlové profily se vyztužují vždy od rozměru křídla 850 x 850 mm
> barevné plastové profily se vyztužují vždy ocelovými pozinkovanými výztužnými vložkami
   o tloušťce 2 mm

ZABEZPEČENÍ OKNA
Masivní výztuže a kvalitní kování je zárukou Vaší bezpečnosti. Při zvýšeném riziku je možné dodat plastová okna s bezpečnostními skly.

Celoobvodové kování:
> závěsy používané pro okna otevíravá a otevíravo-sklopná zásadně umožňují seřízení křídla ve třech osách
> vzdálenost uzavíracích bodů na okně činí maximálně 800 mm
> všechny uzavírací body jsou zásadně seřiditelné

Kování uzavírá pomocí svých západek okno po celém obvodu. Otevírání i vyklápění okna lze pohodlně obsluhovat jednou klikou. Kvalitní materiál a jeho zpracování je předpokladem dlouhodobé funkčnosti, propracovaná konstrukce umožňuje snadné nastavení a seřízení.

IZOLAČNÍ SKLA
> pro zasklení se používají izolační dvojskla nebo trojskla
> použitá izolační dvojskla mají součinitel prostupu tepla o hodnotě maximálně k=2,9 W.m -2 .K -1,
   tj. v sestavě minimálně "sklo 4mm-rámeček+vzduch 15mm-sklo 4mm
> naše firma doporučuje používat izolační dvojskla se součinitelem prostupu tepla k=1,0 W.m -2 .K -1
   a menším, tj. v sestavě minimálně "sklo 4 mm se spektrálně selektivní vrstvou rámeček+argon 15 mm
   -sklo 4 mm

TĚSNĚNÍ
Zamezuje úniku tepla a přispívá ke zvukové izolaci. Brání zatékání vody i při dešti s větrem o síle vichřice a obdobně též i pronikání prachu. Jeho životnost odpovídá životnosti celého okna.

SPEKTRÁLNĚ SELEKTIVNÍ VRSTVA
Světelné i tepelné záření mají stejnou fyzikální podstatu, liší se jen velikostí vlnové délky. Naneseme-li na okno opticky tenkou vrstvu látky o určitém indexu lomu, zůstane tato kombinace prostupná pro světelné záření, tepelné je však zrcadlově odraženo zpět. Tím jsou podstatně omezeny ztráty tepla vyzařováním a snižuje se hodnota celkového součinitele prostupu tepla.

IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Je tvořeno dvojicí plochých skel, jejichž okraje jsou k sobě po celém obvodě přitmeleny tak, že mezi skly zůstává více než centimetrová vrstva vzduchu. Protože vzduch má malou tepelnou vodivost a v uzavřeném prostoru nemůže příliš samovolně proudit, snižuje se hodnota celkového součinitele prostupu tepla. (Obdobným tepelněizolačním efektem se vyznačují i jednotlivé komory PVC profilů.) U kvalitnějších dvojskel bývá uvnitř vzduch nahrazen plynem o ještě menší tepelné vodivosti (argon). V prostoru mezi skly je pod rámečkem ukryto tzv.molekulové síto, což je látka pohlcující zbytkovou vlhkost. Ta společně s
praktickou nepropustností používaného tmelu pro vodní páru dlouhodobě zamezuje orosování vnitřní plochy skel.

TĚSNOST PLASTOVÉHO OKNA
Bývá často napadána v souvislosti s hygienicky potřebnou obměnou vzduchu v místnosti. Většinou bez dodatku, že obdobnou těsností se vyznačují i kvalitní okna z ostatních materiálů. Samotná těsnost však není samoúčelná, vyplývají z ní další důležité parametry, kterými jsou, mimo snížení tepelných ztrát, také například odolnost proti zatékání nebo tlumení zvuku. Větrání je proto zabezpečováno jiným způsobem.

ÚDRŽBA PLASTOVÉHO OKNA
Hladký povrch plastového okna se prakticky časem nemění ani strukturou, ani barevností. Jeho údržba spočívá jenom v občasném omytí ulpělého prachu běžným saponátem. Zhruba jednou ročně se doporučuje promazání jednotlivých částí kování. Při mechanickém poškození povrchu jsou k dispozici opravné prostředky, a to i pro barevné profily. Jednoduchá je též případná výměna izolačního dvojskla.

VCHODOVÉ DVEŘE
plastové profily vchodových dveří jsou vždy vyztuženy ocelovými nebo hliníkovými profily o tloušťce minimálně 2 mm

> křídla vchodových dveří jsou v místech rohových svárů zásadně vyztužována svařitelnými
   rohovými spojkami
> každé dveřní křídlo je okováno minimálně třemi dveřními závěsy, přičemž každý závěs umožňuje seřízení
   ve třech osách
> uzamykací systém vchodových dveří musí být minimálně trojcestný
> výška plastových vchodových dveří nesmí přesáhnout 2,4 m, doporučuje se zde nepřesahovat
   šířku 1,1 m a výšku 2,3 m
> pro extrémně namáhané vchody se doporučuje používat vchodové dveře na bázi kovových materiálů
   (ocel, hliník)

PLASTOVÁ OKNA V ČESKÉ REPUBLICE
Během relativně krátkého období plastová okna a dveře získaly podstatnou část tuzemského trhu. Existují zahraniční odhady, které v uplynulých třech letech přisuzují plastovým oknům růst jejich podílu na celkové produkci v ČR průměrně o dvě procenta ročně, takže v současné době dosahují více než 50% veškeré výroby oken.Dle odhadu SVPO bylo v roce 1998 v České republice vyrobeno 1,0 až 1,2 mil. okenních jednotek na bázi plastu, což představuje 55% veškeré tuzemské produkce. Pokud se z tohoto odhadu vyloučí okna na bázi kovových materiálů a hlavně zastaralé typy oken bez celoobvodového kování, dostáváme se (po necelých deseti letech od počátku jejich výroby v ČR!) k hodnotě jejich podílu kolem 80%.

CENA PLASTOVÝCH OKEN
Při rozsáhlém cenovém průzkumu tuzemského trhu, který byl uskutečněn v roce 1997, se prokázalo, že kvalitní plastová okna jsou průměrně o 20 až 30 % levnější než srovnatelná dřevěná okna. Byly zjištěny rovněž značné rozdíly mezi nabídkami výrobců na konkrétní a přesně definovanou sestavu plastových oken a dveří, které se opakovaly i při průzkumu z konce roku 1999. Četnost nabídek podle zvolených úrovní cen (odstupňovaných po 5 tisících Kč) je na následujícím obrázku.Menší rozdíly v cenách (četnosti nad 18) jsou přirozené a vyplývají z regionálních rozdílů, případně nabídkou drobnějších doplňků nad rámec příslušné poptávky. Nabídky v levé části spektra cen v sobě skrývají nebezpečí nekvalitních vstupních materiálů (profilový systém, výztuhy), nedodržování technických zásad (použité kování, nabídka skel s horším koeficientem tepelné propustnosti, než bylo požadováno), případně svědčí o špatné situaci ve firmě (záruky!). Nabídky v pravé části spektra cen jsou pak jednoznačně předražené a mají daleko k solidnímu obchodnímu jednání.

ŽIVOTNOST PLASTOVÉHO OKNA
První instalace plastových oken se datují od padesátých let. Během uplynulé doby došlo k optimalizaci plastového materiálu i tvarového řešení. Na základě zrychlených životnostních testů a z praktických zkušeností vyplývá minimální životnost plastového okna 50-60 let při zachování všech jeho parametrů. Je to dáno nejen vlastnostmi PVC, vyráběného na základě patentově chráněných receptur, ale i naprostou stejnorodostí profilů, která předurčuje tvarovou stálost okna.

TEPELNÉ ZTRÁTY OKNA
Teplo se předává třemi základními způsoby. Vedení tepla je materiálovou vlastností. Proudění tepla ovlivňuje v našem případě cirkulace vzduchu, tedy tvar a rozměry dutých částí (samovolné proudění), případně vítr apod. Vyzařování (sálání) tepla je závislé na vlastnostech povrchu. V běžné praxi se jedná vždy o kombinaci všech tří způsobů, kterou popisuje naměřený celkový součinitel prostupu tepla K. Tepelné ztráty jsou pak násobkem jeho hodnoty, plochy okna ve čtverečních metrech a rozdílu teplot uvnitř a vně budovy. Protože součinitel prostupu tepla všech typů oken bývá vyšší než obvodových stěn, má uváděná hodnota K velký význam pro celkovou tepelnou bilanci budovy (a tím pro finanční bilanci Vašeho rozpočtu).

SYSTÉMY BEZPRŮVANOVÉHO VĚTRÁNÍ
Rozlišujeme tři různá technická řešení. Technologicky i finančně nejnáročnější je instalace větrací mřížky. Může jí být osazen otvor, vytvořený v okením profilu, nebo se jí nahrazuje část zasklení na spodku křídla. U větracích mřížek lze regulovat stupeň jejich otevření. Podstatně laciněji lze pořídit úpravu okna pro bezprůvanové větrání systémem mikroventilace. Spočívá v konstrukčním řešení celoobvodového kování, které umožňuje v určité poloze ovládací kliky výměnu vzduchu podél okenního těsnění, přičemž samotné okno zůstává kováním bezpečně zajištěno. Nejjednodušší je pak vytvoření systému průduchů buď v okenních profilech (vzduch proudí labyrintem jejich komor), nebo úpravou stávajícího těsnění. Tento systém je bezobslužný a některé firmy jej dodávají bez příplatku. Nejnověji je pak nabízeno osazení okna speciálně tvarovaným těsněním, které dovoluje soustavnou výměnu vzduchu navrženého objemu s minimální závislostí na povětrnostních podmínkách. V úvodu této publikace jsou vzpomenuty staré zvyklosti. Tradiční větrání otevřením okna s rychlou obměnou vzduchu bez zbytečných tepelných ztrát není sice bezprůvanové, ale určitě účinné.

MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
Doporučuje se zabezpečit montáž oken odbornou firmou, neboť kvalita montáže přímo ovlivňuje funkčnost a životnost plastového okna. Lze tak předejít nesrovnalostem při případné reklamaci. Nejčastějším prohřeškem proti správné instalaci bývá nedodržení počtu a chybné umístění kotevních prvků. Může tak být narušena statika okna a následně jeho bezpečnost a ovladatelnost. Výrazné problémy nastávají při nedostatečné nebo nevhodné kompenzaci rozdílné teplotní dilatace oken a obvodových stěn. Dochází při ní k deformaci okna a v některých případech až k jeho mechanickému poškození. Tato rizika se stupňují se zvětšujícími se rozměry oken, avšak i nesprávně instalované okno menších tvarů dokáže ztrpčovat život svým majitelům. Pootevřené křídlo takového okna se samovolně přivírá nebo více otevírá směrem vždy méně příznivým pro obyvatele místnosti v naprostém souladu s příslušnou verzí Murphyho zákonů.


 

 

O společnosti  I  Plastová okna a dveře  I  Hliníková okna a dveře  I  Okenní parapety  I  Žaluzie, protihmyzová síta  I  Fotogalerie  I  Dokumentace  I  Kalkulace